ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
MADDE :(1) FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Federasyonun adı¨ “ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU” dur.

Kısa adı “AASKF”. dir.

Federasyonun Merkezi ANKARA’ dır.

MADDE: (2) FEDERASYONUN AMACI VE İLKELERİ

A-AMACI

Kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirerek ortak kullanılabilecek saha ve tesisler ile sporla ilgili sandıklar veya işletmeler kurmak, malzeme temin etmek, spor yayını çıkarmak, Kulüplerin yönetici ve sporcularının daha iyi yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri, panel, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya düzenlenecek bu tip etkinliklere katılımı sağlamak, Kulüplerin sorunlarının çözümü için yardımcı olmak, Amatör sporun gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk sporuna kazandırılması için gereken ilgi ve desteği sağlamak.

Benzer Kuruluşlarla Federasyonun amacı doğrultusunda platform, birlik v.b. gibi oluşturmak. Avrupa Birliği, Dünya Bankası v.b. gibi Uluslararası kuruluşlar nezdinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak, hibe, kredi, fon, v.b. gibi kaynaklardan yararlanmak.

Federasyonun amaçları doğrultusunda Federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.

B- İLKELERİ

a- Üyesi bulunan spor kulüplerinin; eğitim, sağlık, beslenme, araç gereç, saha, tesis, malzeme ve yarışma konuları ile diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

b- Sosyal Güvenlik ve Sigorta konusunda Kamu ve özel kuruluşlarla bağlantı yapabilir.

c- Üye spor kulüplerinin, ilgili Kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin üst düzeyde sağlıklı olmasına ve sorunların çözümünde girişimlerde bulunulmasına çalışır.

d- Sporla ilgili olarak çıkarılacak Yasa ve Yönetmeliklerin hazırlanmasına katkılar sağlar.

e- Spor kulüplerine; ucuz ve nitelikli spor malzemeleri sağlamaya çalışır.

f- Üye spor kulüpleri arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde etkin görev alır.

g- Yüksek Öğretim Kurumu ve kuruluşlarıyla bilimsel spor alanında ilişki kurar ve yardımlaşır. Ayrıca, okul sporlarının gelişmesini sağlamak amacıyla okul kulüp işbirliğinin istenilen seviyeye ulaşması için gereken çabayı gösterir.

h- İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak spor tesislerinin Türk sporuna kazandırılmasında öncülük eder ve üye kulüplerin yararlanmasına yardımcı olur.

ı- Amatör sporu ve sporculuk ruhunu teşvik etmek ve amatör sporu kitlelere tanıtmak amacıyla medya ile gereken işbirliğini kurmak.

i- Her branşta olmak üzere; spor kulüpleri arasında yurtiçi ve yurtdışı yarışma organizasyonları düzenlemek, gerektiğinde ASKF karması teşkil ederek yurtiçi veya yurtdışı yarışma ve organizasyonlara katılmak.

k- Her yıl “Amatör Spor Günü” veya “Amatör Spor Bayramı” kutlamalarını gerçekleştirmek.

l- Sporla ilgili her türlü konuları içeren; dergi, gazete, broşür v.b. gibi yayınları çıkarmak.

MADDE: (3) ÜYE OLMA KOŞULLARI

Her türlü yasal görevlerini yerine getirmiş, yürürlükteki Dernekler Yasası ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya yetkili kuruluşların Yasa ve Yönetmeliklerine uygun olarak spor yapmak ve yaptırmak amacıyla kurulan ve bu konudaki uygunluğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarca onaylanan Amatör spor kulüpleri Federasyona üye olabilirler.

Ancak Federasyona üye olacak Amatör spor kulüpleri olağan veya olağan üstü genel kurullarında Federasyona üye olmaları ile ilgili karar almaları, isim değişikliği yapan Amatör spor kulüpler isim değişikliklerini ilk olağan veya olağan üstü genel kurullarında yeni ismiyle üye olmaları için karar almaları halinde Federasyona genel kurul kararını bildirdikleri tarihten itibaren yeni ismi ile üyeliği devam eder.

MADDE: (4) ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

Kulüplerin, Federasyona üye olabilmeleri için; Olağan veya Olağanüstü Genel kurullarından karar almaları gerekmektedir. Kulüplerin bu üyelik kararını Federasyona yazılı olarak bildirmeleri şarttır. Federasyon Yönetim Kurulu üye olmak isteyen kulüplerin yazılı başvuruları ve diğer evraklarını inceleyerek, 1 ( bir ) ay içinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak ilgili kulübe bildirir. Üye kulüpler, Federasyon Tüzüğüne ve Yönetmeliklerine uymak zorundadırlar.

MADDE : (5) ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Aşağıda belirtilen durumlarda kulüplerin Federasyona üyeliği sona erer:

a-Üye kulüplerin Genel Kurullarından almış olduğu çekilme kararının, Federasyon Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilmesi.

b- Federasyon Ana Tüzüğüne aykırı tutum gerekçesiyle Disiplin Kurulunun teklifinin Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile,

c- Yazılı uyarıya rağmen mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye kulüplerin, bu durum nedeniyle Federasyon Yönetim Kurulunca alınan karar ile,

d- Üye kulübün Genel Kurulunun fesih kararı alması ile,

e- Federasyon üyesi amatör spor kulübünün aynı veya değişik amaç taşıyan bir başka Federasyona girmesi, (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı özerk ve spor branş Federasyonları hariç) veya yürürlükteki Dernekler Yasasına aykırı hareket ve eylemlerde bulunması halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile,

f- Federasyon üyesi kulüplerden spor erdemliği ve Fair-Play kurallarına aykırılığı alışkanlık haline getirenler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı ikaz ve ihtarlara rağmen aynı tutum ve davranışları devam ettirmeleri halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

MADDE: (6) AİDATLAR

Üye kulüplerin Federasyona ödeyecekleri giriş aidatı 300.00.-TL (üç yüz) ve yıllık aidat tutarı 40.00-TL (Kırk)’dır. Bu tutarlar bir defada ve peşin olarak ödenir.

Giriş ve üyelik aidatı değişiklikleri Genel Kurul Kararı ile yapılır.

 

MADDE :(7) FEDERASYONUN ORGANLARI

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kurulu,

Disiplin Kurulu,

MADDE : (8) GENEL KURULUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-GENEL KURULUN OLUŞUM ŞEKLİ

a-Federasyon Genel Kurulu, üye Kulüplerin yasal süresi içerisinde en son yapılan genel kurulunda seçilen 3(üç) er delegesinden oluşur. Yasal süresi içerisinde genel kurulunu yapmayan ve üst kurul delegesini Genel Kurul ilan tarihinden itibaren 15 ( on beş ) gün içerisinde bildirmeyen üye kulüpler eski delegeleri ile genel kurula katılamazlar. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu 3 ( üç ) yılda bir Nisan ayında toplanır. Genel Kurullara Kulüp temsilcisi olarak katılan delegeler ancak bir kulüp adına oy kullanırlar.

b- Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi en az 15 ( onbeş ) gün önce üye kulüplere elektronik posta veya gazete yada yazı ile bildirilir. Genel Kurul, katılma hakkına sahip delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz, ilk ve ikinci toplantının arası 7 ( yedi ) günden aşağı olamaz.(Genel kurulun yapılacağı günler hariç) Genel kurul delegesi olmayanlar Başkan ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

c- Federasyonun Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeleri o dönem için Genel Kurul Delegesidirler. Ancak; bu delegelerin, ayrıca Kulüp delegesi olmaları halinde, yalnız bir yerden oy kullanırlar.

d- Delegeler, Genel Kurula fotoğraflı ve geçerli kimlik belgeleri ile isimleri içeren listeleri imzalayarak katılırlar.

e-Genel Kurulda delegeler oylarını ancak kendileri kullanırlar.

f- Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan vekili ve İki Sekreter Üye Genel Kurula katılan delegelerce, açık oyla seçilir. Divana seçilebilmek için Genel Kurul delegesi veya TASKK tarafından görevli olmaları şarttır.

g- Genel Kurulda sadece gündem de yazılı maddeler görüşülür. Ancak, Olağan Genel Kurulda toplantıya katılan delegelerin en az onda birinin yazılı önerisi üzerine gündeme ek yapılması veya gündem maddelerinde sıra değişikliğinin yapılması zorunludur.

h- Genel Kurul toplantılarını Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar.

ı- Genel Kurula katılacak kulüp delegeleri, Kulüplerin yasal süresi içerisinde en son yaptıkları Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarında seçilirler.

k- Federasyon Genel Kurulunu oluşturan delegelerin beşte birinin yazılı başvurması halinde Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi zorunludur.

l- Kulüpler, Genel Kurullara katılabilmeleri için üyelik aidatlarını ödemek ve delegelerini yasal süre içerisinde Federasyona bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde Genel Kurula katılamazlar.

 

 

B- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Yasalarda ve Tüzükte gösterilen, yerine getirilmesi zorunlu olan işleri görüşüp karara bağlar.

a-Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılan Delegelerin üçte ikisinin kabul etmesi şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak Yönetim ve Denetim Kurulunun asıl üye sayısın iki katından aşağı olamaz. Tüzük değişikliği ve fesih Genel Kurula katılan delegelerin üçte ikisinin oyu ile diğer kararlar salt çoğunlukla alınır.

b-Başkan, Yönetim, Denetim ile Disiplin Kurullarını ve TASK Konfederasyonu Üst Kurul delegelerini gizli oyla seçer. Bu kurulların raporlarını görüşüp karara bağlar. Yöneticileri ibra eder veya haklarında dava açılması konusunda karar alır, yetki verir, görevlendirme yapar.

c-Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun kararlarına karşı yapılan itirazları görüşüp sonuçlandırır.

d-Yasalarda ve Tüzükte yazılı konuların ve ilkelerin gerçekleşmesi yolunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

e-Gelecek döneme ilişkin bütçe taslağını karara bağlar.

f-Taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

g-Federasyonun gereğinde dağılmasına (Feshine) karar verir.

MADDE : (9) YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ

Yönetim Kurulu; Genel kurulca 3 ( üç ) yıl için, delegeler arasından doğrudan seçilen 1 ( bir ) Başkan ve 20 (Yirmi) asıl üyeden oluşur. Ayrıca Genel Kurul yönetim kurulunun 21 (Yirmibir ) yedek üyesini de seçer. Genel Kurullarda, doğrudan seçilen 1 ( bir ) Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile TASK Konfederasyonun asıl ve yedek üyeleri, oy pusulalarında birlikte yazılabilir.

Seçimler Genel Kurul delegeleri tarafından Divan Başkanından imza karşılığı alınan Federasyon Mührü bulunan zarfın içine tercih ettiği adayın oy pusulasını koyar sandığa atarak oyunu kullanır. İşaretli oy pusulası geçersiz sayılır.

Doğrudan seçilen 1( bir ) Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TASKK asıl ve yedek üyeleri, Genel Kurulda gizli oy açık tasnifle liste halinde asıl ve yedek üyeler olarak seçilirler. Yönetim Kurulu Yedek üyelerinin oy sayıları eşit olursa sıralama listede yazılı olduğu gibi sıralanır.

Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu en fazla 10 (on) gün içinde toplanıp 1 (Bir) Başkan Vekili, 4 (Dört) Başkan Yardımcısı, 1 ( bir ) Genel Sekreter ve Yardımcısı, 1 ( bir ) Mali Sekreter ve Yardımcısı, 1 ( bir ) Eğitim Sekreteri, 1( bir )Teşkilatlanma Sekreteri, 1 ( bir ) Halkla İlişkiler Sekreteri, 1 (bir ) Sosyal İşler Sekreteri  ve 1 ( bir ) İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesini seçer.

Yönetim Kurulu Başkanınca, Genel Kuruldan sonra, ilgili yasanın tanıdığı süre içinde organlara seçilen asıl ve yedek üyeler, yine ilgili yasanın öngördüğü biçimde Valiliğe bildirilir. Yönetim Kurulu ayda en az 1 ( bir) kere, ayrıca Başkanın veya yarıdan bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin başvurusu üzerine her zaman toplanır. Arka arkaya 3 ( üç ) kez toplantılara özürsüz katılmayan üyeler Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar.

Ayrıca Yönetim Kurulundan herhangi bir nedenle ayrılanların yerlerine sırasıyla yedek üyeler çağrılır. Yönetim Kurulunun toptan görevi bırakması ya da Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde, (Yedek üyeler dahil) kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından Genel Kurul 1 (bir) ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Başkanlık makamında her hangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu kendi arasından Başkanı seçer. Seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu olağan genel kurul dönemine kadar görevlerini sürdürür.

B- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b-Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.

d-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek.

e-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

f-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Genel Kurula sunmak.

h-Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

ı-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

k-Derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

l-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C-BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Gerçek ve tüzel kişilerle tüm kurumlar karşısında Federasyonu temsil eder.

b- Yönetim Kurulunu Genel Sekreterle birlikte toplantıya çağırır,

c-Yönetim Kuruluna Başkanlık eder,

d-Basına demeç verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantısı düzenler, bu konularda Yönetim Kurulunun oluru ile başka bir üyeye yetki verebilir. Bildirim ve basın toplantılarında Yönetim Kurulunun olurunun sahibidir.

e- Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir.

f- Başkanın yokluğunda, Yönetim Kuruluna, Başkan Yardımcılarından biri Başkanlık yapar. Başkanın yetkilerini kullanır.

g- Gelir ve gider belgelerini onaylar. Bu yetkisini Yönetim Kurulu kararı ile ilgili Başkan Vekiline devredebilir.

h- Başkanlar Kurulunu, Yönetim Kurulu kararı ile toplantıya çağırır.

D-GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun yazı işleri ve toplantılarının gündemlerini hazırlar, yazışmaların ve haberleşmelerin düzenli olmasını sağlar.

Diğer görevlilerin, yetki, görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu karar defterine işlenecek şekilde hazırlar, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna sunar.

Başkanla birlikte Yönetim Kurulunu yazılı veya elektronik posta ile toplantıya çağırır.

E- İCRA KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Federasyon işlerinin daha hızlı pratik yürütülmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Federasyon Başkanı, 1 ( bir ) Başkan Vekili, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Teşkilatlanma Sekreteri ve  İç denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile 7 (Yedi) kişilik İcra kurulu oluşur.

İcra Kurulu ayda en az 1 (bir) toplantı yapar. Alınan kararlar ve yapılan çalışmalar Yönetim Kurulunun tasvibine sunulur. Yönetim Kurulunun onaylamadığı kararlar geçersiz olur.

İcra Kurulu toplantılarına Başkan veya Başkan Vekilinin herhangi birinin katılması zorunludur.

MADDE: (10) DENETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-DENETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ

Federasyon Genel Kurulunca seçilen 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu genel kuruldan sonra 10 (on) gün içerisinde toplanır. Kendi aralarında 1 (bir) Başkan, (1) bir Başkan Yardımcısını seçer.

B-DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere seçilen Denetleme Kurulu 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Yönetim Kurulunun çalışmalarını, gelir ve gider işlemlerini denetler, dilek ve görüşlerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Kurul bir hafta önceden haber vermek koşulu ile dilediğinde denetleme yapabilir. Denetim Kurulu Genel Kurula sunulmak üzere Denetim Kurulu raporunu hazırlar. Denetim Kurulu asıl üyelerinden boşalma olursa sırası ile yedek üyelerden çağırılır.

MADDE :(11) DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ

Disiplin Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen 7 ( yedi ) asıl, 7 ( yedi ) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri kendi arasından 1 ( bir ) Başkan ve 1 ( bir ) Başkan Vekili seçerek göreve başlar.

B-DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun tüzük, yönetmelik, ilke, ve amaçları ile Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı davranan üye kulüpler, Federasyon organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre;

a-Uyarma,

b-Kınama,

c-Görevden uzaklaştırma,

d- Federasyonun yapacağı ayni ve nakdi ile buna benzer yardımlardan yoksun bırakma,

e-Sürekli çıkarma cezaları verebilir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından savunma için verilen 10 ( on ) günlük sürenin dolmasından sonra Genel Sekreter tarafından 3 ( üç ) gün içerisinde toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu isterse Sözlü savunmada alabilir. Kararını 1 ( bir ) ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu tarafından verilen her türlü cezalar Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da onaylanmış cezalandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için ceza alanlar kendilerine yapılan tebligata Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat ederek itiraz edebilir. Bu itiraz yapılacak ilk Genel Kurulu gündemine alınmak zorundadır. Genel Kurulun kabul ve bozma kararı kesindir.

MADDE: (12) GENEL KURULA BAŞVURMA HALLERİ

a- Üyelikleri Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen veya Yönetim Kurulu tarafından süresiz ihraçla cezalandırılan kulüpler Genel Kurula başvurabilirler.

b- Yasalarca itiraz yolları belirtilen durumlar hariç, Federasyon Genel Kurulunca verilen kararlar kesindir.

c- Disiplin Kurulunca teklif edilen ve Federasyon Yönetim Kurulunca verilen ihraç kararları ancak Federasyon Genel Kurulunca kaldırılabilir.

d- Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca Federasyon Genel Kuruluna başvuran kulüpler yasalara uygun savunma hakkına sahiptir.

MADDE: (13) ONUR KURULUNUN OLUŞUMU, ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Onur Kurulu, en fazla 15 (on beş) üyeden oluşur. Kurulun yedek üyeleri yoktur. Onur Kurulu Üyeleri Federasyona uzun ve büyük katkılarıyla hizmetleri geçmiş kişiler arasından Yönetim Kurulunca titizlikle belirlenerek atanırlar.

Kurul; Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve Federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az 1 ( bir ) kez toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, ayrıca gerekli gördüğünde de Kurulu toplayabilir. Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kurulu’na her türlü görevi verebilir.

MADDE:(14)

  • DANIŞMA KURULU VE GENÇLİK KURULUNUN OLUŞUMU, ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

Danışma kurulu 5 (beş) kişiden oluşur. Danışma Kurulu Genel Kuruldan sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu tarafından kriterlere uygun olan kişiler arasından titizlikle belirlenerek atanırlar.

Danışma Kurulu atandıktan 10 (on) gün sonra toplanarak Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Kurul; Federasyonun tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda Federasyona danışmanlık ve rehberlik yapar, gerekli gördüğü konularda yazılı veya sözlü tavsiyelerde bulunur. Kurul kararları tavsiye niteliği taşır.

Kurul toplantılarını Federasyon merkezinde yapar. Kurul 4 ( dört ) ayda bir toplanır. Alınan kararlar bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Kurulun yapacağı toplantılardaki masraflar Federasyon bütçesinden karşılanır. Yönetim Kurulu harcamaların uygunluğunu onayladıktan sonra ödemesi yapılır.

Kurula seçilebilmek için Federasyona bağlı; Kulüplerin Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Federasyon Delegesi, kulüplerde daha önce başkanlık yapanlar, üniversitelerin spor bölümlerinden mezun olan veya bu bölümlerde görev yapanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde yönetici kadrolarında bulunan ve bulunmuş olan idareciler, Milli sporcular ile Türk sporuna hizmet ettiğini belgeleyenler arasından seçilir.

B- GENÇLİK KURULU ;

Spor yönetiminin her alanında görev yapmak üzere ASKF yönetim kurulu’ nun belirleyeceği sayıda değişik spor branşlarında kadın ve erkek genç sporcuların katılımı ile gençlik kurulu oluşturulur. Gençlik Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Gençlik Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ASKF yönetim kurulunun onayından sonra uygular.

 

Gençlik Kurulunun Görevleri;

a-ASKF yönetim kurulunun uygun göreceği zamanlarda kurul başkanı ve ASKF’ce katılması uygun görülen kurul üyelerinin ASKF yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

b-ASKF’nin amaçları ve ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak ve ASKF yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c-Spor kulüplerini ve sporcuları ASKF çalışmaları hakkında bilgilendirmek. İlişkilerin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek.

d-Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler ile bu konuda işbirliği yapmak,

e- Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli raporlar hazırlamak.

f-Spor tesislerinin korunması ve amacına uygun olarak kullanılması için ilgili ve yetkililerle birlikte tedbirler almak.

g-Özellikle engelliler, göçmenler, sokak çocukları, bağımlı gençler ve olanakları kısıtlı yerleşim alanlarında yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin spor yapacağı alanlar oluşturulması ve spor faaliyetleri düzenlenmesi için projeler geliştirmek,

h- Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kültür, sanat, çevre etkinlikleri ve spor faaliyetleri düzenlemek.

ı- Çocuk ve gençlerimizin iyi ahlaklı, vatanını ve milletini seven, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş bireyler olması için seminer, konferans, sempozyum, panel ve organizasyonlar düzenlemek.

i-Hayvana, çevreye, kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddetin ve baskının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.

j-Gençlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması için çalışmalar yapmak.

k-Gençlerin alkol, tütün mamülleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli eğitimleri sağlamak.

l-Konfederasyonca düzenlenecek “ASKF’ler Gençlik Kurulu” toplantılarına katılmak.

MADDE : ( 15 ) MALİ HÜKÜMLER

A – MALİ HÜKÜMLER

Federasyonun tüm mali işleri Mali Sekreter ve yardımcısı tarafından yürütülür. Federasyon Yönetim Kurulu, üyesi olan kulüplere, üye kulüp sporcusu, idarecisi ve antrenörlerine gerektiğinde maddi yardımda bulunabilir. Bu yardımlar, alınan Yönetim Kurulu kararına göre nakdi veya ayni olabilir. Bütçenin kullanımındaki yasal belgeler Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreter veya bunların yardımcıları tarafından imzalanır.

B – BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon faaliyetleri ve ihtiyaçları için usul ve esasları Yönetim Kurulu Kararında belirtilmek kaydıyla Banka kredisi veya satın almaları taksitlendirmek suretiyle borçlanabilir.
Daha uzun vadeli ve yüklü borçlanmalar, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kefalet niteliğindeki müsaadesi alınmak kaydıyla mümkündür.

C – İÇ DENETİM ŞEKLİ

Federasyonun iç denetimi; özellikle yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar genel şartlar ile Federasyonun ana sözleşmesi doğrultusunda oluşturulan strateji ve politikalarına uygunluğun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amaçlı sistemi ifade eder.

İç denetim kapsamındaki denetim faaliyetleri Yönetim Kurulunca kendi aralarından atadıkları bir üye tarafından yürütülür. İç denetimle görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyesinin Eğitim ve Öğretim ile mesleki deneyiminin denetleme yapacak düzeyde olmasına dikkat edilir.İç denetimden sorumlu üye tarafından yapılan denetim ve kontrol çalışmaları rapora bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Raporda suç unsuru varsa sorumlu kişiler hakkında gerekli işlem Yönetim Kurulunca yapılır.

MADDE: (16) FEDERASYONUN GELİRLERİ

a- Üye kulüplerden alınacak giriş ve yıllık aidatlar,

b- Yardım ve bağışlar,

c- Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler,

d- Dergi ve diğer yayın gelirleri,

e- Reklam gelirleri,

f- Her türlü spor organizasyonu gelirleri,

g- Banka faiz gelirleri,

h- Devlet yardımı,

ı- Üst kuruluş olan Konfederasyonca yapılan her türlü yardımlar,

k- Yasalar ve Yönetmelikler gereği tüm kulüplerden hizmet karşılığı alınan ücretler,

l- Sponsorluk gelirleri

m-Federasyon amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, federasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

n- Diğer gelirler. Gelirlerin hangi bankaya ve ne miktarda, hangi koşullarda yatırılacağını veya bu gelirlerin daha rant şekilde kullanılmasını Yönetim Kurulu kararlaştırır.

MADDE: : (17) FEDERASYONUN GİDERLERİ

Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş ve Başkanca onaylanmış amaca yönelik her türlü giderlerdir. Bu giderler, usulüne uygun şekilde düzenlenen fatura, gider pusulası, vb., gibi belgeler karşılığı muhasebe kayıtlarına işlenir. Bu belgeler en az 5 (beş) yıl saklanır.

MADDE: (18) ZORUNLU OLARAK TUTULACAK DEFTERLER

a- Üye Kayıt Defteri,

b- Karar Defteri,

c- Demirbaş Defteri,

d- Evrak Kayıt Defteri,

e-İşletme Hesabı Defteri,

f-Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

g- Bilanço Esasına Göre tutulması halinde bu defterlere ek olarak işletme defteri yerine Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter Defterleri tutulması ve bu defterlerin kullanmaya başlamadan önce Noterden veya Dernekler İl Müdürlüğünden tasdiki zorunludur.

MADDE: (19) FEDERASYONUN DAĞILMASI ( FESHİ )

a- Federasyon’un sona erdirilmesi veya sona ermesi, yürürlükteki ilgili yasanın koyduğu kurallar içinde başlatılır, yürütülür ve sonuçlandırılır.

b- Tüm üye kulüplerin ayrılmaları, mahkeme kararları veya delegelerin üçte ikisinin katılacağı bir Genel Kurul toplantısında üçte iki çoğunluk kararı ile Federasyon sona erdirilebilir. Federasyonun sona erdirilmesi için düzenlenen Genel Kurulda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantıda Tasfiye Kurulu da oluşturulabilir.

c- Federasyonun sona ermesi ve erdirilmesi halinde, para ve mal varlığı üye kulüpler arasında paylaştırılabileceği gibi, üst kurulusu olan Konfederasyona veya spor kulüplerine hizmet veren başka bir spor derneğine, sporla ilgili bir kamu kuruluşuna devredilebilir.

MADDE: (20) BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, Federasyonun üyesi olan kulüplerin Başkanlarından oluşur. Kulüp Başkanlarının yazılı özürleri veya başka zorunlu nedenlerin çıkması halinde kulüp Yönetim Kurulları, Başkan adına bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirebilir.

Başkanlar Kurulu, iki seçim dönemi arasında en az üç kez toplantıya çağrılır. Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile Ankara dışında da yapılabilir. Kurulun kararları öneri niteliğindedir.

Kurul Başkanı Federasyon Başkanıdır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz, sekreterya işleri Federasyon Genel Sekreteri tarafından yürütülür. Kararlar açık oyla alınır. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir.

Kurul kararları Yönetim Kurulunca mühürlenmiş olup Başkanlar Kurulu defterine işlenir. Başkanlar Kurulu defteri toplantıya katılanlarca imzalanır.

MADDE: (21) Federasyonun işlerliği ve Tüzükte belirtilemeyen ilkeler, esaslar ve kurallar, ilgili yasalara dayanılarak yürütülür.

FEDERASYONUN KURUCU ÜYE SPOR KULÜPLERİ ADLARI ADRESLERİ VE

TEMSİLCİLERİ

1-Aydınlık evler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği:

İnal ÖZVER, İhsan TİFTİKÇİ, Rıza SÜMER

Çetin Sok.No: 5/1. Aydınlık evler / ANKARA

2-Cihan Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Zeki ÇAVUŞOGLU, Cevdet KAÇAR, Yalçın ÇINAR

Alan Sok. No.5. Etimesgut/ ANKARA

3-Kızılcahamam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği:

Hidayet TAMER, Abdullah BILGIN, Nevzat UYAR

Kazım Karabekir Cad. No. 14. Kızılcahamam/ ANKARA

4-İstatistik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği:

İlhan BARIŞIK, Cezmi OLCAYÖZ, Turgut SALTOGLU

Devlet İstatistik Enstitüsü/ ANKARA

2908 Sayılı Dernekler Yasası ve Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğine uygun olarak Federasyonun intibakı yapılırken ek kurucu olan spor kulüpleri:

5-Ankara Sağır Gençlik Spor Kulübü Derneği:

  1. Aziz KOÇAN, Enver ÖZTÜRK, Cengiz ANKARALI

Necati bey Cad. No. 23/3. Çınar Apt. Necatibey/ ANKARA

6-Yeni İskitler Spor Kulübü Derneği:

Yusuf AVAROĞLU, Şadan İNAL, Turhan ÖZDEN

İskitler Cad.sel Sok.Kulüp Lokali. İskitler/ ANKARA

7-Kalaba Spor Kulübü Derneği:

Mustafa ALINANER, Veli BAĞCI, Hüseyin AKGÜN

19 Mayıs Stadyumu Altı Soyunma Odası. Ulus/ ANKARA

8-Gazi Gençlik Spor Kulübü Derneği:

  1. Uygur TAZEBAY, Nedim ÖZDEMIR, Çetin TATARER

Bolat Sok.No. 9. Gazi/ ANKARA

9-Adalet Spor Kulübü Derneği:

Yurdakul ALTAY, Vasfı ÜNLÜSOY, Abbas GÖRGÜN

Adalet Bakanlığı Özlük İsleri Genel Müdürlüğü/ ANKARA

10-Yeni Güdül Gençlik Spor Kulübü Derneği:

Arif ÇAKIR, Hasan ŞİMŞEK, Kamil AKDUMAN

Anafartalar Çarsısı No. 79. Anıl Tuhafiye. Ulus/ ANKARA

11-İncirli Spor Kulübü Derneği:

Turgut SİSLİ, Ali BULUT, Ertan SÜMEN

19 Mayıs Stadyumu Altı Soyunma Odası. Ulus/ ANKARA

12-Çamlıdere Gençlik Spor Kulübü Derneği:

Mustafa CAN, Emin ERCAN, Mustafa ÇALIŞICI

19 Mayıs Stadyumu Altı Soyunma Odası. Ulus/ ANKARA

13-PTT. Eğitim Merkezi Spor Kulübü Derneği:

Gürbüz BESER, Cemal KIVANÇ, Turgut ÖZKAN

PTT Meslek Geliştirme Baş Müdürlüğü- Ahlatlı bel/ ANKARA

14-Demirlibahçe Spor Kulübü Derneği:

Osman ÖZTÜRK, Ramazan ÇAGIRAN, Yaşar KUNAR

19 Mayıs Stadyumu Altı Soyunma Odası. Ulus/ ANK

15-Keçi ören Gençlik ve Spor Kulübü Derneği:

Cihangir ÜNAL, Cüneyt GÜRSOYTRAK, Orhan ERAKTAS

İzmir Cad. Ihlamur Sok.No. 7/1. Yenişehir/ ANKARA